Nauka i doskonalenie p?ywania:

P?ywalnia:


NIMFA Kompleks Basenowo Rekreacyjny w Bytowie www.basen-bytow.pl

Adres:

77-100 Bytw
ul. Mickiewicza 15

Zaj?cia indywidualne - od poniedzia?ku do pi?tku.
Zaj?cia grupowe:

Poniedzia?ek

  • 16.40 17.20 (du?y basen)

Czwartek

  • 16.40 17.20 (ma?y basen)
  • 17.20 18.00 (du?y basen 2 tory)
  • 18.00 18.40 (du?y basen 2 tory)
  • 18:40 19:20 (du?y basen)
  • 19:20 20:00 (du?y basen)

Harmonogram zaj?? w pierwszym semestrze:

czwartki :

 • wrzesie? - 29,
 • pa?dziernik - 6, 13, 20, 27,
 • listopad - 3, 10, 17, 24,
 • grudzie? - 1, 8, 15, 22,
 • stycze? - 5, 12,

Harmonogram zaj?? w drugim semestrze:

poniedzia?ki:
 • luty - 29,
 • marzec - 7, 14, 21,
 • kwiecie? - 4, 11, 18, 25,
 • maj - 9, 16, 23, 30,
 • czerwiec - 6, 13,

czwartki :

 • marzec - 3, 10, 17, 24,
 • kwiecie? - 7, 14, 21, 28,
 • maj - 5, 12, 19,
 • czerwiec - 2, 9,

Regulamin

 1. P?ywalnia jest obiektem miejskim, ka?da osoba korzystaj?ca z obiektu jest zobowi?zana do zapoznania si? i przestrzegania regulaminu p?ywalni.
 2. Rodzic/opiekun dziecka podpisuje o?wiadczenie o braku przeciwwskaza? do nauki p?ywania oraz stanie zdrowia dziecka.
 3. Uczestnik kursu zobowi?zuje si? do wykonywania polece? prowadz?cych zaj?cia.
 4. Zaj?cia odbywa? si? b?d? w trakcie ca?ego roku szkolnego, czas trwania lekcji 40 min.
 5. Za rzeczy pozostawione w szatni Szko?a P?ywania Champion nie ponosi odpowiedzialno?ci.
 6. Prowadz?cy zaj?cia nie sprawuj? opieki nad ma?oletnimi uczestnikami kursu, ktrzy przebywaj? (przed i po zaj?ciach) w szatni.
 7. W czasie trwania kursu mo?liwe jest odrabianie maksymalnie dwch spotka? zaleg?ych po uprzednim telefonicznym zg?oszeniu nieobecno?ci dziecka. Odrobienie zaj?? nast?pi w dniu uzgodnionym ze Szko?? P?ywania CHAMPION. Nie przenosi si? nieodrobionych zaj?? na poczet kolejnego karnetu.
 8. Za szkody wyrz?dzone przez dzieci odpowiadaj? ich opiekunowie prawni.
 9. Wchodzenie do wody podczas nieobecno?ci prowadz?cego jest zabronione.
 10. Osoby, ktre s? dowo?one zorganizowanym transportem zobowi?zane s? do uiszczenie ca?ej kwoty za przejazdy przy wykupieniu karnetu. Kwota za niewykorzystany przejazd przepada.
 11. Wykupienie karnetu jest jednoznaczne z akceptacj? powy?szego regulaminu.

Poprawiony (niedziela, 18 września 2016 19:50)