Get Adobe Flash player
Start oferta

oferta

Nauka P?ywania

Zaj?cia dla dzieci od 5 roku ?ycia
Oswajanie ze ?rodowiskiem wodnym, nauka wydechw do wody, nauka le?enia na plecach i brzuszku. Nauka podstawowych styli p?ywackich: grzbietowego, klasycznego, dowolnego, motylkowego. Nauka skokw do wody.
Wszystkie zaj?cia prowadzone przy obecno?ci instruktora w wodzie.

Doskonalenie P?ywania:

Doskonalenie techniki wszystkich czterech styli p?ywackich, Nauka elementw technicznych, takich jak nawroty i skoki do wszystkich styli p?ywackich. Powolne wkraczanie w lekki trening sportowy poprawianie wydolno?ci, szybko?ci i wytrzyma?o?ci.

P?ywanie korekcyjne:

Zaj?cia w wodzie maj? bardzo du?? warto?? korektywn?. Specyfika ?rodowiska wodnego umo?liwia odci??enie kr?gos?upa, wp?ywa hartuj?co, pozwala stosowa? r?norodne ?wiczenia oddechowe sprzyja rozlu?nieniu mi??ni, a przez to u?atwia przyj?cie poprawnej postawy. Korygowanie wad postawy dzi?ki zaj?ciom na p?ywalni jest bardzo lubian? przez dzieci form? terapii. Pozwala ona ??czy? przyjemno??, jak? jest dla dziecka przebywanie w wodzie i doskonalenie umiej?tno?ci p?ywackich z oddzia?ywaniem terapeutycznym, ktrego dziecko zaabsorbowane ruchem w wodzie mo?e nawet nie dostrzega?.

Usprawnienia ruchowe w Wodzie:

Woda dzi?ki swoim w?a?ciwo?ciom jest najlepszym sprzymierze?cem do poprawy stanu zdrowia. Dzi?ki specjalnym pasom wyporno?ciowym prowadzimy indywidualne zaj?cia z zakresu usprawniania ruchowego, dzieci, m?odzie?y i doros?ych po wszelkiego rodzaju urazach, z?amaniach i wypadkach. W ?rodowisku wodnym szybciej i bez dodatkowych obci??e? dojdziesz do zdrowia. Zaj?cia w wodzie poprawiaj? sylwetk?, pomagaj? zrzuci? zb?dne kilogramy oraz wzmacniaj? organizm.

Przygotowywanie do egzaminw na uczelnie wy?sze

Przygotowujemy rwnie? do egzaminw wst?pnych na uczelnie wy?sze np.: AWFiS , Akademi? Medycz?, Akademi? Marynarki Wojennej
Pomagamy przygotowa? si? do egzaminw pod wzgl?dem techniki p?ywania jak rwnie? pod wzgl?dem uzyskania wymaganego minimum czasowego.

Indywidualne zaj?cia z trenerem

Program zaj?? przygotowywany specjalnie pod wybranego ucznia uwzgl?dniaj?cy indywidualne potrzeby jednostki. Zaj?cia bardzo efektywne ukierunkowane na oczekiwany rezultat. Maksymalne wykorzystanie drzemi?cych mo?liwo?ci.
Mo?liwo?? uzgodnienia dowolnych, godzin w ci?gu dnia.

//
 
Go?cimy
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Kontakt z nami

Trener Jacek
tel. 508 193 736

Instruktor Marcin
tel. 664 992 635